• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
2018 Ocak Temmuz Maaş Katsayıları Yayımlandı

2018 Ocak Temmuz Maaş Katsayıları Yayımlandı

2018 Ocak Temmuz Maaş Katsayıları Yayımlandı, Maliye Bakanlığı Bumko Resmi Yazı 2018 Ocak Temmuz Maaş Katsayıları Yayımlandı

2018 Ocak Bumko Maaş Katsayıları aşağıdaki gibidir.

2018 Ocak Memur Maaş Katsayısı: 0,108550

2018 Ocak Taban Aylık Katsayısı : 1,699121

2018 Ocak Yan Ödeme Katsayısı : 0,034424 olarak belirlenmiştir.

Resmi Yazıya Buradan Ulaşabilirsiniz.

A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler
Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında;
“Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. “hükmü yer almaktadır.

1- Toplu Sözleşmenin anılan hükmüne ilişkin olarak 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (O, 108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 5.941,60 TL’ye yükseltilmiştir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5.296,80 TL’ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2017 tarihli ve 5820 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,69 oranında artırılmıştır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ( d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,69 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 201 7 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2018 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ( e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %5,69 oranında artırılmıştır.
f) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK­I)’de gösterilen grupların 31/12/2017 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %5,69 oranında artırılmıştır.
g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2017 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %5,69 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.
ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3 729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 10.812,31 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %5,69 oranında artırılmıştır.
2- Toplu Sözleşmede yer alan diğer bazı hükümlere ilişkin olarak Ol/01/2018-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde, anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “10.000” gösterge rakamı yerine “20.000” gösterge rakamı esas alınacaktır.
b) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen geçiş işlemleri tamamlanıncaya kadar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulmuş Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personelin mali ve sosyal hakları ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenmeye devam olunacaktır. Bu dönemde, ayın ve haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere geçici personele, “2.400” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecektir. Ek ödemeden ilgili mevzuatında öngörülen kesintiler yapılacaktır.
c) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde belirlenmiş olan tazminat oranlarından;
1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan,
2) Şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 1 O puan,
3) Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan, ilave edilecektir.

ç) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenmiş olan ek ödeme oranlarından;
1) “Ç-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil)” kısmı kapsamında yer alan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 12 puan,
2) “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna Göre Alanlar” kısmının “3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel” bölümünün (a), (b) ve (c) sıralarında yer alan tabip ve diş tabiplerinin (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç) yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 12 puan, ilave edilecektir.
d) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenmiş olan zam puanlarından;
1) (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 34 üncü sırasında yer alan itfaiye teşkilatı personelinin yararlanmakta olduğu zam puanları %50,
2) Veznedar kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları mali sorumluluk zammı puanı %50,
3) Zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanacaktır.

e) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar uyarınca geliştirme ödeneği ödemeleri sona erecek olanların bu ödemelerine 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.
3- Anılan Toplu Sözleşmede, 01/01/2018-31/12/2019 döneminde maktu olarak verilmesi öngörülen ilave ücretler, bu ücretlerden faydalanacak olan kamu görevlilerinin diğer mali haklarından bağımsız olarak ve toplu sözleşmede öngörülen tutarlar üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra ayrıca ödenecektir.
4- 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hükümlerden aynı şekilde 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmede de yer alanlar, 2017 yılında olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.

B) Diğer Hususlar
1- 2018 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL’dir.
2- 1/1/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL’dir.
3- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2018 tarihi itibarıyla 4.693,26 TL’dir.
Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 0l/01/2018-14/01/2018 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Texnologiya forumu kripto pul qazanmaq kibertəhlükəsizlik şehirler arası nakliyat evden eve nakliyat iller arası nakliyat